OFERTĂ STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ

OFERTĂ 

STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Introducere

 

Vă mulţumim şi pe aceasta cale pentru solicitarea dumneavoastră.
Scopul acestei oferte este de a prezenta propunerea noastră de servicii de consultanţă pentru realizarea unui proiect de strategie locală. Această ofertă cuprinde:
-          Descrierea situaţiei curente;
-          Prezentarea şi planificarea realizării activităţilor;
-          Preţuri şi alte costuri;
-          Concluzii.

 

Descrierea situaţiei curente

 

În urma discuţiei noastre am înţeles că sunteţi în căutarea unei soluţii bine fundamentate economic care să aibă ca rezultat o strategie de dezvoltarea a zonei.

 

Planificarea realizării activităţilor

 

1. Stabilirea echipei de lucru

 

Realizarea strategiei este o muncă de echipă care trebuie să angreneze experţii (consultanţi), funcţionarii publici cât şi aleşii comunităţii, deoarece:
- grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare pentru proiectele de dezvoltare locală sau comunitară,
- instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele locale (financiare şi nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare;
- aleşii locali reprezintă comunitatea, şi astfel se asigură reprezentativitatea strategiei.
                Primăria va stabili un funcţionar public responsabil per ansamblu de colaborarea cu firma de consultanţă. Acesta va îndruma consultantul spre funcţionarii care deţin informaţia necesară, va asigura de comunicarea cu consiliul local şi va răspunde de organizarea consultărilor publice.

 

2. Culegerea datelor

 

Pentru început vom realiza o analiză a situaţiei existente, având scopul de a:
-          determina baza economică a localităţii;
-          identifica resursele;
-          evalua structura şi nevoile pieţei forţei de muncă;
-          stabili un profil al populaţiei şi de a evalua tendinţele demografice din ultimii ani;
-          evalua starea de poluare a localităţii.
Activităţile din această etapă implică atât firma de consultanţă, care va elabora chestionarul, cât şi autorităţile locale, care vor furniza informaţiile pa baza acestuia. De asemenea, se vor mai culege informaţii de către experţi şi din statistici oficiale, precum: anuare statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici oficiale.
                Paşii care se vor realiza în această fază sunt:
-          realizarea unui chestionar de către consultanţi
-          completarea chestionarului de către funcţionarii de specialitate
-          culegere date statistice din anuare, monografii etc.
-          consultarea unor studii de fezabilitate existente

           Rezultat:

 

           1. Profilul localităţii

 

           1.1. Istoric

 

           1.2. Aşezare geografică

 

           1.3. Resurse

 

           1.4. Populaţie

 


3. Analiza documentelor programatice

Etapa de culegere a datelor  despre localitate va fi continuată de una de analiză a documentelor programatice ale României (POR, POS, PNDR, strategia de guvernare) pentru :
o        identificarea  politicilor şi direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene
o        identificarea fondurilor, programelor operaţionale, axelor şi măsurilor
Această activitate ne va da o viziune asupra tendinţelor de evoluţie a mediului rural/urban, pentru a se asigura o dezvoltare locala durabilă şi integrată, ţinându-se cont atât de bunăstarea cetăţenilor, cât şi de mediul înconjurător. În urma acestei etape, vom (consultanţii) stabili profilul de eligibilitate al localităţii, necesar în stabilirea surselor de finanţare nerambursabile în vederea găsirii unor soluţii pentru problemele strategice ale comunităţii.

 

4.  Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei

 

Această etapă este cea mai însemnată în cadrul demersului  formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunităţi, de la membrii persoane fizice la  organizaţii publice şi private şi aleşii locali. Totodată, în această fază se va încerca prelucrarea datelor oficiale cât şi a informaţiilor operative care vin direct de la locuitorii pentru care se întocmeşte strategia.

 

4.1. Prelucrarea datelor
Pe baza informaţiilor culese în etapa a doua şi a treia vom realiza o analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii vizate (consultanţii). Această analiză cuprinde :
-         profilul localităţii;
-         analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean.
Scopul analizei preliminare este de a structura mediul în care se plasează comunitatea şi de a identifica potenţialul real deţinut de acesta.
Totodată în această fază, ţinând seama de caracteristicile localităţii, vom stabilii domeniile de interes, care trebuie supuse consultării publice. Domeniile care pot fi considerate de interes sunt:
-          competitivitate economică,
-          utilităţi publice,
-          turism/agroturism,
-          resurse umane,
-          sport,
-          tineret,
-          cultură,
-          servicii sociale,
-          sănătate,
-          mediu asociativ,
-          multiculturalism,
-          transport,
-          comunicare,
-          mediu înconjurător,
-          infrastructură.
Dintre toate acestea se vor alege de către consultanţi, împreună cu primarul şi/sau funcţionarul responsabil doar câteva, în funcţie de nevoi.

 

4.2. Elaborarea designului strategiei
 După identificarea domeniilor de interes vom realiza (consultanţii)  designul strategiei. Mai întâi identificăm actorii implicaţi direct, indirect sau doar afectaţi de evoluţia evenimentelor de o anumită factură. După evaluarea celor implicaţi în domeniul respectiv, se face o analiză SWOT, prin care se identifică punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările celor mai importante sectoare ale vieţii socio-economice a comunităţii respective. Stabilind astfel aspectele vulnerabile ale localităţii, pasul următor este analiza nevoilor comunităţii, ceea ce înseamnă definirea situaţiei prezente şi evaluarea acesteia în raport cu ceea ce este dezirabil.
Diferenţa dintre ceea ce există în prezent şi ceea ce se doreşte reprezintă nevoile comunităţii, care necesită programe şi proiecte în vederea acoperirii lor.
                Înainte de a trece la identificarea soluţiilor de rezolvare a problemelor, mai este necesară şi o evaluare a capacităţii financiare a localităţii de a susţine dezvoltarea domeniilor stabilite.
                Având problemele identificate, se pot stabili obiectivele pe care primăria va trebui să le atingă într-o perioadă de 5-7 ani, să stabilească rezultate cuantificabile şi să identifice proiecte pe care să le demareze în vederea atingerii lor. Un aspect foarte important îl constituie sursele de finanţare care le pot susţine. Astfel, pe lângă luarea în calcul a utilizării fondurilor europene, naţionale sau a creditelor, trebuie analizată şi capacitatea de accesare a unor împrumuturi pentru susţinerea dezvoltării.
                Un proiect de planificare strategică trebuie să ia în considerare şi necesitatea unui proces de evaluare proiectelor şi rezultatelor vizate atât ex-ante, cât şi post implementare. Monitorizarea derulării strategiei permite sesizarea noilor nevoi care apar pe parcursul aplicării acesteia. Astfel, strategia trebuie să includă şi indicatori de evaluare.
                Sintetizând cele prezentate până acum, paşii pe care îi vom urma în realizarea designului strategiei sunt:
-         stabilirea domeniilor de interes
-         identificarea actorilor implicaţi în diferite grade într-un domeniu
-         analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite
-         analiza nevoilor
-         analiza financiară a comunităţii
-         propunerea proiectelor
-         analiza capacităţii de creditare a comunităţii
-         indicatori de evaluare a strategiei.

 

4.3. Consultarea publică
Designul strategiei va constitui cadrul de discuţie pentru consultarea publică ce va urma. Consultarea publică este necesară pentru realizarea unei strategii care să ţină cont de problemele de pe agenda sistemică. Stabilirea unui plan strategic pentru coordonarea unei comunităţi este un proces care trebuie să ţină cont de principiile democraţiei, corelând problemele şi soluţiile aferente identificate de către instituţiile şi consultanţii, care deţin expertiză în gestionarea resurselor, cu cele identificate de către cei direct implicaţi în anumite domenii de activitate.
In vederea consultării publice, pentru fiecare domeniu de interes se vor stabili grupe tematice de lucru. Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanţii instituţiilor de profil, consilieri locali, cât şi agenţi comerciali, ong-uri şi persoane fizice dornice să participe. Moderatorii dezbaterilor vor fi funcţionari ai primăriei, monitorizaţi de consultanţi. Metoda de lucru care se va utiliza pentru consultarea publică va fi grupurile interactive. Membrii unui grup interactiv au la dispoziţie o agendă şi o problemă de rezolvat. Astfel de grupuri iau naştere în general în momentul în care există o problemă definită şi se solicită idei. Discuţiile sunt nesistematizate şi constau din enunţarea de alternative şi evaluarea acestora. Sarcina moderatorului este aceea de a rezuma la momente potrivite, de a se asigura că toţi membrii grupului participă şi de a contribui cu idei. Se ajunge de obicei la consens, părerile finale fiind adoptate prin vot. Utilizarea acestei metode în cadrul întâlnirilor este menită să ducă la obţinerea consensului public, fără a neglija însă rigurozitatea care se impune în demersul alcătuirii unei strategii.

 

Pentru organizarea consultărilor publice, funcţionarul responsabil va stabili persoanele responsabile de moderarea grupelor tematice, realiza o bază de date cu persoanele fizice şi juridice considerate cele mai potrivite sau reprezentative pentru fiecare domeniu de interes, va stabili mijloacele de informare, va contacta persoanele vizate şi se va asigura de confirmarea prezenţei acestora.
Aceste grupe de lucru vor dezbate în cadrul a trei întâlniri, care se vor desfăşura săptămânal, pe parcursul a 2 ore:

 

  1. analiza SWOT şi analiza nevoilor
  2. obiectivele, rezultatele şi proiectele propuse
  3. monitorizarea strategiei şi indicatorii utilizaţi în cadrul acesteia

 

Rezultate:

 

2. Analiza SWOT:
2.1. Puncte tari
2.2. Puncte slabe
2.3. Oportunităţi
2.4. Ameninţări

 

3. Analiza de nevoi şi a capacităţii de acoperire a acestora
3.1. Analiza nevoilor municipiului
3.2. Analiza financiară a municipiului
3.3. Profilul de eligibilitate al municipiului
3.4. Analiza capacităţii de împrumut

 

4. Programe de dezvoltare:
4.1. Obiective
4.2. Rezultate aşteptate
4.3. Propuneri de proiecte
4.4. Evaluarea ex-ante a impactului programelor
4.5. Stabilirea indicatorilor de evaluarea intermediară/sumativă a impactului programelor

 

 

5.                   Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local

 

După realizarea ajustărilor sugerate de către grupele de lucru se face o centralizarea datelor şi se definitivează strategia. Strategia astfel realizată va fi prezentată în cadrul unei şedinţe a consiliului local pentru analiză şi aprobare.
Dezbaterea strategiei de dezvoltare locală de către consiliul local se va face în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, adică strategia va fi anunţată publicului cu 30 de zile înainte de şedinţa consiliului local şi se va stabili o perioadă de zece zile în care cei interesaţi pot depune în scris propuneri, sugestii şi opinii. De asemenea, cei interesaţi pot participa la şedinţă şi pot sa ia cuvântul, dacă s-au anunţat în prealabil.
După aprobarea strategiei de către consiliul local, aceasta va fi publicată pe site-ul primăriei şi se vor asigura condiţii de consultarea a acesteia la sediu, dacă nu necesită modificări majore. Dacă ajustările sunt majore, atunci procedura de aprobare de către consiliul local se reia.

 

Preţuri şi alte costuri
Preţul serviciilor de consultanţă se bazează pe evaluarea timpului necesar pentru realizare activităţilor propuse:

 

Nr. crt.
Activităţi
Preţ (Euro)
Culegerea datelor
1.500
Analiza documentelor programatice
1.500
Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei
3.000
Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local
1.500
Total
7.500

 

Momentul plăţii:

 

Nr. crt.
Activităţi
Preţ (Euro)
1.
Avans la semnarea contractelor
3.500
2.
La finalizarea proiectului
4.000
3.
Total
7.500

 

*Preţurile nu includ TVA.

 

Concluzii

 

Va fi o plăcere şi o provocare pentru noi şi pentru colegii noştri să realizăm  împreună acest proiect.

 

Vă mulţumim anticipat.

 

Str. Principală nr. 1227
Tiberiu Ştef
         547530,Sângeorgiu de Mureş, Mureş România
Director
Telefon: 0040-265-319968
Fax: 0040-265-319968
E-mail: agromro@gmail.com
www.agromro.ro

 

Str. Bolyai nr. 11
Cristian Tălmăcean
                      540065,Târgu Mureş, Mureş România
Director general
Telefon: 0040-265-269600
Fax: 0040-265-269444
E-mail: office@bfconsult.ro
www.bfconsult.ro