ANTREPRENORIAT
 RURAL
INTEGRAT  EUROPEAN
ANTREPRENORIAT
 RURAL
INTEGRAT  EUROPEAN

• Editura Universităţii “Petru Maior” Târgu Mureş
Str. N.Iorga nr.1
540088, Târgu Mureş, România
Tel/fax 0265- 211838
• Data publicării: martie 2007
• Tirajul: 100 ex.
Cuprins
Partenerii si asociaţii beneficiarului în proiect
Scopul şi obiectivele proiectului
Grupul ţintă vizat
Cum vor fi selectaţi participanţii la cursuri?
Condiţiile de înscriere
Cine sunt beneficiarii finali?
Activităţile preconizate
Programa de pregătire
Realizările preconizate ale proiectului
Competenţele dobândite prin proiect
Formular de înscriere

 

Titular proiect:
Universitatea „Petru Maior”
prin Centrul de Implementare Proiecte CIP

 Universitatea “Petru Maior”, componentă a sistemului educaţional din România, este o instituţie de stat pentru instrucţie superioară şi cercetare ştiinţifică.
         Instituţia a fost fondată în anul 1960 ca Institut Pedagogic de 3 ani, transformat ulterior graduat, funcţionând ca Institut şi Universitate, cu titulatura de “Petru Maior”  începând din 1996.
Instituţia este puternic ancorată în realitatea Regiunii din care face parte, contribuind la menţinerea calităţii sistemului educaţional şi a nivelului ridicat a resursei umane din zonă .
Organizaţia noastră este o componentă importantă a sistemului educaţional din România, acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Guvernul României. Ea desfăşoară activităţi de formare, instruire şi pregătire în domeniul educaţiei adulţilor, la nivel universitar şi postuniversitar. Principalele activităţi pot fi succint determinate ca fiind:
-   activitate didactică în învăţământul superior
-   cercetare
Ansamblul activităţilor desfăşurate în Universitate sunt finanţate din bugetul de stat, alocat anual de Ministerul Învăţământului, cât şi din alte surse de venituri stabilite în condiţiile legii: taxe, venituri proprii, subvenţii, donaţii, sponsorizări etc.
         Universitatea asigură generaţiilor pe care le pregăteşte o instrucţie şi educaţie care să le permită integrarea lor în societate şi să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea culturală, ştiinţifică şi tehnică a ţării, în condiţiile unei colaborări cu alte instituţii similare din lume.
         Întreaga activitate instructivă, educativă şi de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în limitele oferite de autonomia universitară, care conferă comunităţii universitare prerogativele de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior în etapa actuală.
Persoană de contact în proiect
Conf.univ.dr.ing Avram TRIPON e-mail: tripon59@yahoo.com

 

Parteneri
Asociaţia Club “ŞI  NOI  PUTEM  REUŞI”

 

Clubul are ca scop principal armonizarea relaţiilor dintre oameni. Clubul îşi propune să schimbe mentalităţi- prin acţiuni practice, generatoare de eficienţă personală şi de grup.

 

 Obiectul de activitate al asociaţiei este:
1.  Dezvoltarea de programe de interes comunitar sau general.
2. Activităţi practice în mediul social folosind întâlniri publice şi alte acţiuni specifice menite să facă dovada posibilităţilor de reuşită pozitivă.
3.  Lansarea de idei, concepte, curente de opinie favorabile reuşitei individuale şi de grup.
4. Activităţi însoţitoare, în mediu real şi virtual,  pentru potenţarea altor activităţi benefice dezvoltării armonioase a individului şi societăţii.
5. Activităţi de cercetare a fenomenelor sociale şi a posibilităţii omului de a se autodepăşi.
6. Cercetări şi studii de viitorologie aplicată.
7. Identificare şi popularizare de rezultate demne de a fi cunoscute şi de alţi membri ai societăţii.
8. Acţiuni de grup în reţele sau filiale- la sugestia membrilor, pe ideea valorificării potenţialului creativ al membrilor societăţii (inclusiv activităţi turistice, elaborare materiale virtuale, intermedieri, consultanţă privind mobilizarea resurselor umane interne).
9. Acţiuni de stimulare a creativităţii şi de valorificare a acesteia, asociindu-se la iniţiativele locale.
10.Colectarea unor fonduri provenite din donaţii, sponsorizări, etc., precum şi procurarea prin mijloace proprii a unor fonduri destinate exclusiv şi integral realizării scopului şi obiectului asociaţiei.
11. Executarea de construcţii, reparaţii, extinderi, modernizări, consolidări de clădiri şi alte edificii pentru folosirea directă sau indirectă în realizarea obiectului şi scopului asociaţiei.
12. Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, reuniuni, schimburi de experienţă cu parteneri interni şi externi.
13. Angajarea de relaţii şi contacte cu organizaţii, instituţii, asociaţii şi fundaţii, persoane fizice din ţară şi din străinătate cu program similar.
14. Elaborarea, editarea, tipărirea, singur sau în colaborare, a Revistei-carte-abonament “FAPTE”- care cuprinde toată activitatea sa şi a altor materiale destinate realizării scopului şi obiectului asociaţiei (inclusi CD-uri, filme, metodologii, ghiduri practice etc.).
15. Stimularea vârfurilor societăţii şi a membrilor săi prin premii, burse, ajutoare directe.
16. Acţiuni de unire a eforturilor în domenii de interes comun.
17. Dezvoltarea unui curent de gândire pozitivă şi sprijinirea faptelor bazate pe acesta.
18. Cursuri de specializare pentru turism, ecologie, protecţia mediului şi inovare – de regulă în cooperare.
19. Realizare proiecte pentru colaboratori.
20. Asistenţă pentru implementarea proiectelor.

 

Date de contact:
Asociaţia Club “ŞI  NOI  PUTEM  REUŞI”
RO 540296 Tg. Mureş, Aleea Carpaţi 39/20
Tel/fax 0743-111536, e-mail: tripon59@yahoo.com
www.clubsinoiputemreusi.ro
CF R 13834156   Cod IBAN RO41BRDE270SV03166622700

 

Experienţa în proiecte relevante
·       Proiect „Centru de management şi dezvoltare locală” cofinanţat de Guvernul României – Partener al Universităţii „Petru Maior” şi al Asociaţiei Start-Expres
·       Proiectul Phare  „Centru de instruire şi perfecţionare” – Partener al Universităţii „Petru Maior”
·       Iniţiator al proiectelor „Alianţa părinţilor activi în comunitate” şi „Grădina Raiului”
·       Numeroase participări la proiecte şi dezbateri publice locale/regionale
Proiectul AGROM RO a fost iniţiat în anul 1998 de către BVLT (asociaţia cantonului Berna pentru tehnică agricolă). În acelaşi an au fost livrate primele maşini şi utilaje agricole. În cadrul cooperării pentru dezvoltare dintre Elveţia şi România a fost fondată în anul 1999 Asociaţia AGROM RO.
Asociaţia AGROM RO a fost înfiinţată la data de 25 martie 1999 de un număr de 28 de asociaţi fondatori şi a dobândit personalitatea juridică la data de 16 aprilie 1999. ASOCIAŢIA AGROM RO reuneşte la data de 11 iulie 2006 un număr de 817 membrii.
Asociaţia AGROM RO are un număr de 14 salariaţi cu normă întreagă.
Asociaţia AGROM RO dispune de un sediu foarte bine dotat şi amenajat, îndeplinind în totalitate cerinţele desfăşurării activităţii la parametrii de calitate ridicată.
AGROM RO susţine trei programe de formare profesională autorizate:

 

      > Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale, iniţiere

 

      > Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică

 

      > Lucrător în gospodărie agroturistică 

AGROM RO dispune de un atelier-şcoală pentru agricultori ce dă ocazia participanţilor să dobândească deprinderi practice, programul de formare în menaj rural beneficiază de laboratoare pentru bucătărie şi croitorie. În anexă este prezentată detaliat dotarea asociaţiei.
Cursurile se organizează centralizat (la sediul AGROM RO) şi descentralizat (în localităţile rurale). Metoda de lucru este cea participativă. Toate cursurile beneficiază de suport scris.

 

Pentru completarea programelor de formare profesională AGROM RO oferă membrilor săi şi celor dornici şi alte servicii:
-          Cursuri scurte de menaj rural de bază şi de completare, pentru adulţi şi pentru copii, organizare de evenimente, aranjare de mese festive;
-          Prestări servicii în agricultură prin firma proprie AGROM COM S.R.L.: înfiinţare pajişti, realizare de siloz, reparaţii diverse, ecornat, curăţat ongloane, arat balotat, erbicidat, lucrat cu grapa rotativă, semănat, tocat porumb sau ierburi perene.
Date de contact:
Forma de organizare: Asociaţie, în baza OG nr. 26/2000
Adresa: Sângeorgiu de Mureş, nr. 1227 – 547530, judeţul Mureş, România
Telefon fix:       0040 265 319968
Telefon mobil:  0040 745 490593
Email: agromro@gmail.com, agromro@hotmail.com
www.agromro.ro
Persoana de contact: Tiberiu Ştef
Asociaţi

ASOCIAŢA ABSOLVENŢILOR
 UNIVERSITĂŢII “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ
ALUMNI

 

                Este în tradiţia universităţilor importante, ca alături de structurile universitare clasice – educaţie, cercetare, administraţie – să existe o formă de asociere ALUMNI, a absolvenţilor.
                Înfiinţată în anul 2003, asociaţia se doreşte a fi o punte de legătură, între mediul universitar şi cel socio-economic, în care îşi desfăşoară activitatea cei care au petrecut o parte din viaţa lor în comunitatea universitară « Petru Maior ». Cel mai bine exprimă  acest fapt statutul asociaţiei, din care extragem câteva elemente semnificative.

                ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ, este o componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voinţă expres manifestat în actul constitutiv, de către membrii fondatori. Ea are caracter ştiinţific, social, cultural, sportiv si umanitar.
                Asociaţia se înfiinţează în vederea strângerii legăturii dintre universitate şi mediul social economic prin organizarea unor activităţi, care au unul sau mai multe dintre următoarele obiectivele:
-          stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş şi absolvenţii săi, din toate domeniile şi de pretutindeni,
-          promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului Universităţii “Petru Maior” din Târgu Mureş pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar si social;
-          dezvoltarea bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;
-          dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
-           menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Universităţii “Petru Maior” din Târgu Mureş.
Asociaţia îşi propune dezvoltarea unei structuri funcţionale, destinată tuturor celor care poartă în lume pecetea Universităţii“Petru Maior”şi î aşteaptă să vină cu idei, propuneri şi mai ales cu sufletul deschis, pentru a crea o comunitate de intelectuali.

 

Persoana de contact: Liviu CIUCAN 0744-779767 e-mail: livius_ciucan@yahoo.com

 

CCIA Mureş – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mureş
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mureş (CCIA Mureş) este o instituţie neguvernamentală de utilitate publică, non-profit, cu caracter autonom, având drept scop principal reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi şi a tuturor comercianţilor, la toate nivelele de decizie economică, politică şi administrativă. Eforturile CCIA Mureş sunt orientate cu precădere către sprijinirea mediului economic şi dezvoltarea sa corespunzător cerinţelor economiei de piaţă, promovarea industriei, comerţului şi agriculturii locale, pe plan intern şi internaţional.
În conformitate cu legislaţia menţionată, activităţile CCIA Mureş se îndreaptă cu prioritate în următoarele direcţii: oferă servicii diverse societăţilor comerciale din judeţ cu accent deosebit pe promovarea intereselor membrilor săi, oferă consultanţă de specialitate, facilitează întâlnirile şi relaţiile de afaceri, organizează şi participă la târguri şi expoziţii, misiuni economice, organizează cursuri de perfecţionare profesională, oferă servicii de arbitraj comercial.

 

Scopul proiectului
·         Activarea şi îmbunătăţirea participării absolvenţilor de învăţământ superior în crearea de firme antreprenoriale în mediul rural.
·         Stimularea schimburilor de experienţă legate de startarea şi exploatarea unei afaceri

·         ·        

Obiectivul specific: Creşterea competitivităţii, mobilităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă,

 

  • Valorificarea potenţialului local rural,
  • Creşterea ocupării în mediul rural,
  • Dezvoltarea spiritului antreprenorial

 

Obiectivul / obiectivele generale: Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor multi- anuale pentru coeziune economică,
·       Susţinerea creşterii economice la nivel regional,
·       Creşterea potenţialului regional,
·       Diminuarea disparităţilor economice şi sociale

 

Grupul ţintă

 

•          Absolvenţi de studii superioare cu afinităţi spre mediul rural, manageri de întreprinderi, identificaţi cu preocupări şi  disponibilităţi să se implice în antreprenoriat rural

 

                Condiţiile de înscriere în vederea participării la pregătirea oferită în cadrul proiectului în mod
GRATUIT
sunt: participanţii trebuie să dovedească că sunt absolvenţi de studii superioare, sunt angajaţi în sectoare economice eligibile pentru această linie de finanţare şi doresc să se reprofileze şi să devină antreprenori.

 

Nu sunt eligibile activităţi care au în vedere angajaţii din următoarele sectoare: agricultură, vânătoare, silvicultură; pescuit şi industria pescuitului; servicii de intermedieri financiare, bancare şi asigurări; educaţie; sănătate şi asistenţă socială; administraţie publică şi apărare; alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale; cercetare-dezvoltare; activităţi distractive, culturale şi sportive (inclusiv media şi publicitate).

 

Participanţii la această serie de cursuri trebuie să declare ce legături au cu mediul rural (prin părinţi, bunici ce deţin proprietăţi rurale), dacă se implică în activităţi de promovare a zonei (ca voluntar), dacă participă la sărbătorile organizate de autorităţi (primării, prefectură) de promovare a zonei rurale de care se simte aproape, dacă sunt persoane care intuiesc în dezvoltarea agroturismului o oportunitate tangibilă, dar nu au cunoştinţele sau deprinderile necesare derulării unei astfel de activităţi, dacă sunt tineri care doresc să îşi dezvolte o afacere cu specific rural.

 

În grupul ţintă al proiectului sunt vizate şi rude ale tinerilor din mediul rural plecaţi să muncească peste graniţe, persoane care intuiesc în dezvoltarea agroturismului o oportunitate tangibilă, dar nu au cunoştinţele sau deprinderile necesare derulării unei astfel de activităţi.
Sunt de asemenea vizaţi în perspectivă tinerii din mediul urban care doresc să îşi dezvolte o afacere cu specific rural.

 

Activităţi preconizate

 

1.       Formare şi calificare profesională prin cursul postuniversitar de specializare aplicativ

 

2. Constituirea de structuri asociative zonale

 

3. Practică antreprenorială şi dezvoltare de proiecte antreprenoriale

 

4. Dezbateri şi expoziţii

 

5. Vizibilizare şi diseminare a proiectului

 

Programa de pregătire din  cadrul proiectului de Antreprenoriat Rural cuprinde 8 discipline şi transmite cunoştinţe şi competenţe specifice, conţinutul tematic, metodele şi formele de activitate, mijloacele şi materialele de instruire, criterii de performanţă şi evaluare.

 

Disciplinele programei de pregătire sunt:

 

•          Antreprenoriat
•          Creativitate şi inovare antreprenorială
•          Valorificarea produselor şi serviciilor rurale
•          Gestionarea proiectelor
•          Documente şi comunicare în reţea
•          Programe şi parteneriate rurale
•          Animare rurală şi agroturism

 

Procesul didactic al pregătirii teoretice şi practice se desfăşoară pe o perioadă de 40 ore pentru fiecare disciplină (total 320 ore), la sfârşit de săptămână (vineri d.m., sâmbătă, ocazional duminica), începând cu luna martie, conform unui calendar ce va fi comunicat din timp participanţilor.
Cursurile se vor desfăşura în zonele Sighişoara şi Reghin, în spaţii dotate corespunzător procesului educativ.

 

 

Proiecte antreprenoriale şi planuri de afaceri

 

Managementul proiectelor tratează o temă deosebit de actuală în economia mondială. Orice site de job-uri manageriale cantonează detaşat pe primul loc oferta generoasă de locuri de muncă pentru şefi de proiecte sau membrii ai echipelor de lucru în proiecte manageriale, ca o adaptare promptă a mediului socio-economic la multiplele şi rapidele schimbări tehnologice şi tehnice, a concurenţei acerbe şi a globalizării accentuate.
Prezenta disciplină se adresează studenţilor care iniţiază şi gestionează proiecte sociale, economice, tehnice, industriale, prezentându-le câteva consideraţii fundamentale în crearea şi implementarea proiectelor. Sunt abordate cu prioritate: modelarea şi simularea sistemelor, riscurile în managementul proiectelor, metodele de lucru specifice, analiza economică a proiectelor, echipa de lucru, teme cu conţinut analitic, consistent şi rafinat.

 

Cunoştinţe şi competenţe dobândite:
-          Aptitudini de a crea un proiect
-          Înţelegerea ciclului de viaţă al proiectului
-          Competenţe în identificarea oportunităţilor şi pericolelor din mediul exterior
-          Pregătirea în prevenirea şi eliminarea riscurilor
-          Aptitudini în metode şi tehnicile de lucru în planuri de afaceri
-          Abilităţi în crearea unui plan de afaceri fezabil
-          Abilităţi în metodele de investiţii specifice palanului de afaceri
-          Agilităţi în gestionarea surselor
-          Cunoştinţe în identificarea surselor de finanţare
-          Abilităţi în identificarea elementelor de marketing

 

Formator: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN

 

Antreprenoriat

 

Antreprenorul este managerul care însumează şi creează un mijloc prin care obţine un câştig. Mijlocul poate fi şi o îmbunătăţire a stării actuale sau o nouă creaţie care are o valoare şi o semnificaţie aparte pentru o categorie de clienţi doritori să achiziţioneze mijlocul nou creat.
Antreprenorul este un fervent al economiei de piaţă, creatorul de noutăţi, de profit, de locuri de muncă, etc.
Cursul de Antreprenoriat este destinat pregătirii cursanţilor în economia afacerilor şi a dobândirii unor abilităţi specifice întreprinzătorului rural şi are ca teme principale:
-          înţelegerea conceptului de antreprenoriat
-          justificarea educaţiei antreprenoriale în contextul economiei cunoaşterii
-          explicitarea procesului decizional antreprenorial
-          identificarea tipologiilor şi a caracteristicilor specifice startării afacerilor
-          exploatarea factorilor de succes în antreprenoriat
-          negocierea în afaceri
-          etica şi responsabilitatea în afaceri
-          elemente de comunicare în afaceri
-          calităţile unui antreprenor

 

Formator: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN

 

 

Creativitate şi inovare antreprenorială
Cursul oferă ocazia dezvoltării creative a personalităţii antreprenorilor şi a unor deprinderi practice, pornind de la experiment şi aplicaţii antreprenoriale, în vederea deschiderii spre noile metode şi stiluri de muncă ale începutului de mileniu trei. Cursul vizează iniţierea şi familiarizarea noilor sau viitorilor antreprenori şi manageri de proiecte cu instrumente inovative şi sisteme folosite în observarea, cercetarea măsurarea şi controlul unor parametrii specifici ai activităţii integrate în comunitate- utile în planificarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor care vizează performanţa comunitară în context european.
Având în vedere că participanţii pornesc de la niveluri diferite de cunoaştere şi înţelegere a problemelor teoretice şi practice – determinate de tipul şi perioada frecventării cursurilor universitare, de experienţa profesională, de preocupările şi posibilităţile de perfecţionare – este utilă pregătirea la un nivel ridicat din punctul de vedere al noilor concepte manageriale holistice al implicării cu succes în proiecte comunitare pentru a face faţă nevoilor actuale.

 

Sunt prezentate ultimele descoperiri în domeniu, rezultatele obţinute pe plan mondial şi aplicaţii performante.
Se insistă pe dezvoltarea armonioasă a actului de management antreprenorial şi pe înţelegerea sistemică, globală a interacţiunilor şi influenţelor actului de decizie şi execuţie în cadrul unor proiecte inovative – folosind metoda „learning by doing” care include metode creative în cadrul Proiectului „ANTREPRENORIAT RURAL INTEGRAT EUROPEAN” – pentru atragerea de fonduri în scopul creşterii ocupării în mediul rural, creşterea competitivităţii şi valorificarea potenţialului local (care se desfăşoară prin aplicarea şi rafinarea continuă a unei metodologii inovative de motivare/automotivare, educare/autoeducare, antrenare/autoantrenare (algoritm multi-nivel de integrare treptată a noutăţilor) – folosind metode creative în timpul elaborării unor proiecte inovative, care valorifică sinergiile locale şi un mecanism de organizare şi desfăşurare a activităţii bazat pe conceptul de proiect deschis – care implică existenţa documentaţiei aferente pentru finanţare (o ipoteză de lucru viabilă, o documentare ştiinţifico-tehnică coerentă, documentaţia financiară, un grup de lucru – utilizând şi o platformă colaborativă pentru telelucru în proiect deschis).
Formator: Conf.univ.dr.ing. Avram TRIPON

 

Valorificarea produselor şi serviciilor rurale

 

Participanţii la cursul postuniversitar vor acumula cunoştinţe şi vor elabora proiecte aplicative în care să abordeze aspecte specifice managementului marketingului, adaptat stilului întreprinderilor mici din zona rurală. Participanţii vor dezvolta variante simulate de programe de acţiune pentru optimizarea accesului pe piaţa de interes, ţinând cont de specificul producţiei şi serviciilor.
                Vom stimula lucrul în echipe care să conceapă, pe baza recomandărilor primite, programe de lucru pe liniile directoare ale mix-ului de marketing. Participanţii vor aplica metode specifice managementului marketingului pentru a gestiona elementele cere compun produsul total, holistic; pentru a stabili procedurile de distribuţie, pentru a găsi şi aplica ele mai bune forme de comunicare integrată, pentru a stabili relaţia preţ- valoare, toate aceste a abordate într-o viziune bazată pe sinergie astfel încât să genereze reacţiile aşteptate din partea consumatorilor.
                Participanţii vor dobândi cunoştinţe din domeniul vânzărilor. Vom insista pe cele două aspecte, cel de administrare a forţei de vânzare şi cel de management personal, corelat cu calităţile solicitate unui vânzător profesionist.
La finalul modulului ne aşteptăm ca participanţii să aibă abilitatea de a concepe un plan de marketing complet, adaptat nevoilor specifice ale afacerii din domeniul producţiei sau serviciilor în mediul rural.

 

Formator: Lector.univ.dr. Liviu CIUCAN

 

 

Gestionarea proiectelor

 

Cursul oferă ocazia dezvoltării cunoştinţelor necesare luării deciziilor în activităţile curente ale antreprenorilor, precum şi al acumulării unor deprinderi practice, pornind de la exemplificări şi aplicaţii antreprenoriale, în vederea deschiderii spre noile cerinţe, metode şi stiluri de muncă în contextul apartenenţei la UE. Cursul vizează iniţierea şi familiarizarea noilor sau viitorilor antreprenori şi manageri de proiecte cu instrumente, sisteme şi percepte folosite în activităţii integrate utile în elaborarea, planificarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor ce vizează implementarea unui proiect în context european.
Având în vedere că participanţii pornesc de la niveluri diferite de cunoaştere şi înţelegere a problemelor teoretice şi practice – determinate de contextul concret de experienţă anterioară de activitate profesională, de noile instrumentele din domeniu, de preocupările şi posibilităţile de perfecţionare – este utilă pregătirea la nivel legislativ principial general şi actual.
Conţinutul tematic al cursului vizează:
•          Principii de elaborare şi structuri ale bugetului comunitar
•          Transparenţa gestionării banului public- legislaţia achiziţiilor publice
•          Relaţiile cu finanţatorul şi partenerii în proiect
•          Planul de activităţi, diagrama Gantt, indicatori de implementare
•          Coordonarea activităţilor de implementare ale proiectului
•          Gestiunea documentelor proiectului, corespondenţă comercială, contracte, rapoarte, etc.
•          Cofinanţarea proiectelor – surse
•          Structurile proiectului – activitatea de consultanţă
•          Crearea structurilor de dezvoltarea ulterioară a proiectului
Sunt prezentate abordări actuale ale activităţii de gestionare a proiectelor, cu exemple şi aplicaţii practice.

 

Formator: Drd.ing. Viorica KLEIN, Master in Project Management (M.P.M.)

 

Comunicare antreprenorială
Cursul oferă ocazia dezvoltării unor deprinderi practice, pornind de la experiment şi aplicaţii antreprenoriale, în vederea deschiderii spre noile metode şi stiluri de muncă ale începutului de mileniu trei
Sunt prezentate ultimele descoperiri în domeniu, rezultatele obţinute pe plan mondial şi aplicaţii performante.
Se insistă pe dezvoltarea armonioasă a actului de management antreprenorial şi pe înţelegerea sistemică, globală a interacţiunilor şi influenţelor actului de decizie şi execuţie în cadrul unor proiecte inovative – folosind metoda „learning by doing” care include metode creative în cadrul Proiectului „ANTREPRENORIAT RURAL INTEGRAT EUROPEAN” – pentru creşterea competitivităţii şi valorificarea potenţialului local (care se desfăşoară prin aplicarea şi rafinarea continuă a unei metodologii inovative de motivare/automotivare, educare/autoeducare, antrenare/autoantrenare (algoritm multi-nivel de integrare treptată a noutăţilor) – folosind metode creative în timpul elaborării unor proiecte inovative, care valorifică sinergiile locale şi un mecanism de organizare şi desfăşurare a activităţii bazat pe conceptul de proiect deschis – care implică existenţa documentaţiei aferente pentru finanţare (o ipoteză de lucru viabilă, o documentare ştiinţifico-tehnică coerentă, documentaţia financiară, un grup de lucru – utilizând şi o platformă colaborativă pentru telelucru în proiect deschis).

 

Formator: Conf.univ.dr.ing. Avram TRIPON

 

 

Programe şi parteneriate rurale

 

Cursul vizează iniţierea şi familiarizarea noilor sau viitorilor antreprenori şi manageri de proiecte cu instrumente inovative şi sisteme folosite în observarea, cercetarea, măsurarea şi controlul unor parametrii specifici ai activităţii integrate în comunitate- utile în planificarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor care vizează integrarea în amplul proces care vizează performanţa comunitară în context european.

 

Conţinutul tematic al cursului vizează:
•          Identificarea de lucrări, întreţinere a dotărilor din gospodăria agroturistică
•          Întreţinerea spaţiilor de cazare din gospodăria agroturistică
•          Întreţinerea şi igienizarea rufelor destinate folosinţei turiştilor
•          Prelucrarea materiei prime în vederea obţinerii preparatelor culinare
•          Pregătirea de semipreparate simple
•          Prepararea de dulciuri de bucătărie simple
•          Aplicarea normelor individuale de igienă
•          Despre  bolile ce pot fi transmise prin alimente
•          Condiţionarea materiilor prime de origine vegetală şi animală din gospodărie
•          Prelucrarea mecanică şi termică a materiilor prime de origine vegetală şi animală din gospodărie

 

Lector: Drd.ing. Tiberiu STEF

 

Animare rurală şi agroturism

 

Cursul vizează iniţierea şi familiarizarea noilor sau viitorilor antreprenori şi manageri de proiecte cu instrumente inovative şi sisteme folosite în observarea, cercetarea, măsurarea şi controlul unor parametrii specifici ai activităţii integrate în comunitate- utile în planificarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor care vizează integrarea în amplul proces care vizează performanţa comunitară în context european.

 

Conţinutul tematic al cursului vizează:
•          Noţiuni şi activităţi în activitatea de animator rural
•          Funcţiile animatorului rural
•          Evaluarea activităţii
•          Relaţiile cu alte instituţii
•          Ghidul animatorului rural
•          Metode de colaborare intergospodărească

 

Lector: Drd.ing. Tiberiu STEF
              Asistenţi: MAGYAROSI Eva, Maria GERMAN

 


 

Competenţele dobândite şi consolidate vor fi evaluate folosind Chestionare tipizate, şi stau la baza activităţilor:
•          de practică antreprenorială şi dezvoltare de proiecte antreprenoriale
•          Realizare Website şi revistă on-line
•          Dezvoltare reţea şi vizibilizare proiect
•          Participare la expoziţii şi dezbateri
•          Promovare proiecte şi produse
•          Diseminare bune practici şi vizibilizare rezultate

 

Finalizarea şi promovarea cursului se realizează  prin examinare urmată de eliberarea unei diplome de absolvire recunoscută de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Realizări concrete

 

•          dezbateri/discuţii, activităţi antreprenoriale în forumul de pe webSite  şi în revista lunară on-line de informare şi transfer de cunoştinţe antreprenoriale FAPTE – între membrii reţelei şi persoanele/organizaţiile/instituţiile interesate. Revista FAPTE va avea 3 părţi: Sinteze informative cu exemple şi modele de bună practică locală şi europeană, Dezbateri pe teme de interes local/zonal, Răspunsuri la întrebări.
•          constituirea a 2 structuri asociative zonale pentru prezentarea şi promovarea proiectelor antreprenoriale şi produselor tradiţionale locale, cu regulament propriu, iniţiate de participanţi în cele două zone de desfăşurare a proiectului; Formează o Reţea partenerială, care urmează să se dezvolte. Depun  spre înregistrare la OSIM 2 mărci zonale utile tuturor producătorilor locali.
•          organizare a 3 dezbateri şi expoziţii – în care se vor promova minim 10 proiecte şi produse locale.
•          vizibilizarea proiectului. 2 conferinţe de presă, 5 semnalări în mass-media, 3 participări la dezbateri/expoziţii publice zonale semnificative, inscripţionări pe toate materialele produse (8 suporturi de curs a 100 pag pentru uzul cursanţilor şi pentru bibliotecile publice din cele două zone, website etc) Se vor realiza 3 CD-uri a 100 buc. – Exemple şi modele de bună practică antreprenorială rurală.

 

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi
Locuitorii din mediul rural, colegii şi consătenii participanţilor la program ce vor beneficia pe termen lung ca resursă umană atrasă în activităţi cu specific antreprenorial local rural din regiune, ca urmare a implementării sau demarării implementării unor proiecte antreprenoriale locale şi structurării asociative la nivel rural.

 

Informaţii privitoare la sprijinul UE pentru dezvoltare regională

 

Aderarea la UE este un pas într-un proces foarte complex, iar modificările în viaţa oamenilor vor ţine cont de acest proces. Schimbările au început odată cu pregătirile pentru aderare şi vor continua împreună cu integrarea României în Uniunea Europeană.
România este în postura de beneficiar net al fondurilor comunitare. România va primi, intre 2007-2009, fonduri de la bugetul Uniunii Europene, pentru agricultură, pentru acţiuni structurale şi pentru programe comunitare, în valoare de aproximativ 11 miliarde Euro în angajamente, din care plăţi efective, aproximativ 6 miliarde Euro (plăţile se fac pe măsura derulării proiectelor), într-un ritm de aproximativ 2 miliarde anual.
Politica regională a UE se bazează pe criterii strict economice şi nu are nici o legătură cu aspecte etnice, naţionaliste etc. Politica regională se bazează pe solidaritatea financiară între statele membre, astfel încât regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere să primească fonduri comunitare care, adăugate resurselor proprii, să le permită dezvoltarea unor proiecte care să contribuie la creşterea economică şi recuperarea decalajelor dintre regiuni.

 

Informaţiile prezentate sunt preluate de pe site-ul: http://www.mie.ro/index.php?p=253

 

Pe baza obiectivului general al Programului Phare, şi anume de a susţine ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană, Documentul de Programare pentru Coeziune Economică şi Socială (CES) Phare 2004-2006 pune în aplicare o politică de dezvoltare regională multi-anuală prin intermediul măsurilor şi priorităţilor orizontale la nivel regional şi sectorial, în scopul sprijinirii României în atingerea în mod progresiv a nivelului mediu de dezvoltare al statelor membre UE.
Pentru a atinge obiectivele propuse prin sub-componenta Phare CES şi pentru a acorda sprijin complementar în implementarea strategiei Planului Naţional de Dezvoltare (PND), asistenţa este realizată prin mai multe priorităţi. Raţiunea priorităţii privind Dezvoltarea Resurselor Umane este aceea de a investi în resursele umane ca o modalitate atât de creştere a adaptabilităţii cât şi de combatere a excluziunii sociale.
Promovarea resurselor umane reprezintă o modalitate de creştere a adaptabilităţii forţei de muncă. În acelaşi timp, un nivel înalt de cunoştinţe şi abilităţi poate contribui efectiv la adaptarea forţei de muncă în contextul viitoarelor provocări.
Rezolvând aceste probleme prin creşterea ratei ocupării şi calificând şi recalificând forţa de muncă, va fi determinată mobilitatea, flexibilitatea şi adaptabilitatea forţei de muncă şi se va garanta egalitatea de şanse.
Obiectivul strategic principal evidenţiat de Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, pe baza investiţiilor substanţiale în dezvoltarea capitalului uman, precum şi îmbunătăţirea nivelului de calificare şi ocupare, sprijinind astfel dezvoltarea societăţii româneşti bazate pe cunoaştere. PND 2004-2006 indică necesitatea unui sprijin public pentru dezvoltarea resurselor umane, care include investiţii în sistemul de educaţie şi formare profesională şi în serviciile publice de ocupare. Implementarea PND are rolul de a contribui la realizarea obiectivului strategic de la Lisabona de a pune bazele unei economii bazate pe cunoaştere, prin locuri de muncă mai multe şi mai bune şi prin creşterea accesului şi participării adulţilor la educaţie şi formare.

 

Informaţii preluate din  Ghidul Solicitantului de Finanţare .
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate_1.jsp

 

Notă:
•Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  necesar  poziţia oficială  a  Uniunii  Europene

 

PHARE 2004
Coeziune Economică şi Socială
Dezvoltarea Resurselor Umane
Promovarea capitalului uman
 •Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureş
Str. N.Iorga nr.1
540088, Târgu Mureş, Romania
Tel/fax 0265- 211838
 

Martie 2007
 

•Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  necesar  poziţia oficială  a  Uniunii  Europene