Asociația AGROM-RO

Programul AGROM-RO a fost iniţiat în anul 1998 de către BVLT (asociaţia cantonului Berna pentru tehnică agricolă). În acelaşi an au fost livrate primele maşini şi utilaje agricole. În cadrul cooperării pentru dezvoltare dintre Elveţia şi România a fost fondată în anul 1999 Asociaţia AGROM-RO. Proiectul „Promovarea tehnicii agricole în Transilvania” derulat de către AGROM-RO a fost creat şi implementat cu sprijinul partenerului elveţian AGROM CH.      Finanţarea proiectului a fost asigurată de Direcţia pentru Dezvoltare şi Cooperare DEZA din cadrul Guvernului Confederaţiei Helvetice şi de sponsori. Iniţial, s-au importat utilaje agricole, dar managementul proiectului a modificat relativ repede strategia observând că era mai multă nevoie de cunoştinţe de creştere a animalelor şi cultivare a pământului, menaj rural si agroturism. Astfel s-a pus la punct un curs care să cuprindă toate aspectele importante pentru fermieri. Au fost formaţi instructori români care au studiat la scoli agricole în Elveţia şi au muncit cel puţin 6 luni într-o fermă din ţara cantoanelor.

Începând cu anul 1999, AGROM-RO oferă cursuri de formare, demonstraţii şi seminarii în judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu , Alba, Suceava, Neamţ, Sălaj, Bistriţa Năsăud,Bacău şi Vaslui.

Asociaţia AGROM-RO a fost înfiinţată la data de 25 martie 1999 de un număr de 28 de asociaţi fondatori şi a dobândit personalitatea juridică la data de 16 aprilie 1999.

Sediul asociaţiei este în localitatea Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş, strada Principală nr. 1227, cod poştal 547530, România.

Untitled (Small)

Amplasamentul are avantaje importante:

  • Judeţul Mureş este cu agricultura cea mai importantă din Regiunea 7 Centru, însumând aproximativ 25% din populaţia ocupată în regiune,
  • AGROM RO este astfel aproape de cursanţi, costurile cu transportul fiind optime;
  • Este localizat la ieşirea din municipiul reşedinţă de judeţ Târgu Mureş pe şoseaua Europeană E60;
  • Clădirea de birouri şi atelierul permit desfăşurarea activităţii în foarte bune condiţii.
  • În interiorul clădirii există şi o sală de conferinţe, iar clădirea are spaţii de parcare generoase.
  • Cursanţii pot fi cazaţi în spaţiul închiriat de AGROM-RO, beneficiind astfel de condiţii optime pentru studiu.

Untitled

Asociaţia AGROM RO dispune de un sediu foarte bine dotat şi amenajat, îndeplinind în totalitate cerinţele desfăşurării activităţii la parametrii de calitate ridicată. Personalul dispune de 7 birouri.

Untitled

Din iunie 2004 Asociaţia AGROM-RO este autorizată ca furnizor de formare profesională de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, astfel certificatele se eliberează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Cursurile autorizate CNFPA sunt:

 

1. Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale – nivel iniţiere;

2. Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică – nivel calificare;

3. Lucrător în gospodărie agroturistică – nivel calificare;

4. Administrator pensiune turistică – nivel calificare;

5. Operator calculator electronic şi reţele – nivel iniţiere;

6. Contabil – nivel iniţiere;

7. Designer pagini web- nivel perfecţionare;

8. Operator introducere, validare și prelucrare date -nivel iniţiere;

9. Asistent relaţii publice şi comunicare- nivel iniţiere;

10. Operator vânzări prin telefon ( telemarketing)- nivel iniţiere;

11. Competenţe antreprenoriale- nivel specializare;

12. Oier montan- nivel inițiere;

13. Tenhician în hotelărie-nivel calificare;

14. Oier montan- nivel calificare;

15. Crescător de oi montan- nivel calificare

16. Consultant cameral pentru promovare și informare de afaceri – nivel specializare

17. Competențe antreprenoriale – nivel specializare

 

 

AGROM-RO este semnatara Acordului de Partenariat pentru judeţul Mureş pentru implementarea SOP / HRD şi a Planului Regional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi Incluziune Socială din 2006 şi a Cartei pentru suţinerea Pactului privind Ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială din punct de vedere tehnic ca platformă pentru întreaga Regiune Centru, din anul 2006.

 

AGROM-RO este membră în CLDPSFP-Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formare Profesională – PLAI Mureş/CNDIPT de pe lângă Inspectoratul Şcolar al Județului Mureş.

 

AGROM-RO este membră din anul 2008 a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) din România, creată ca un instrument de promovare a unui model de dezvoltare rurală integrată şi durabilă și membră a Grupurilor de Lucru Tematice GLT 5 – Forţa de muncă în mediul rural și GLT 8 – Asociere şi Cooperare

 

AGROM-RO este membră a Grupului de Lucru Tematic GLT – Inovare și Formare Profesională din cadrul MADR.

 

AGROM-RO este membră a EUROMONTANA – Asociaţia Europeană a zonelor montane, 2, Pl du Champ de Mars,B- 1050 Bruxelles, Belgia

 

AGROM-RO este membru fondator al CATAR – Confederaţia Asociaţiilor Ṭărăneşti din Romȃnia – CATAR are ca scop principal apărarea și promovarea intereselor gospodăriilor ţărănești și ale fermelor mici din România.

 

 

Obiectul de activitate al asociaţiei AGROM-RO potrivit clasificaţiei CAEN este 8042 – Alte forme de învăţământ (cursuri de perfecţionare şi calificare a agricultorilor). Acesta constă în sprijinirea agricultorilor particulari, asociaţiilor familiale, asociaţiilor de gospodari agricoli de tip privat, cercurilor de maşini agricole şi ajutor gospodăresc, întreprinderilor şi exploataţiilor agricole şi industrie alimentară, în creşterea randamentului activităţii lor, în îmbunătăţirea performanţelor lor calitative şi cantitative, pentru a deveni compatibile cu rezultatele obţinute de agricultorii din ţările Uniunii Europene.

Asociaţia AGROM-RO vizează formarea si consilierea agricultorilor în judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu , Alba, Suceava, Neamţ, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Bacău, Hunedoara, Argeș, Neamț, Vrancea şi Vaslui.

De la înfiinţare până în prezent, AGROM-RO s-a orientat asupra problemelor cele mai stringente ale agricultorilor români, anume asupra cunoştinţelor foarte limitate şi scurta experienţă existentă în majoritatea gospodăriilor cu privire la abordarea problemelor într-o economie de piaţă liberă. În special împletirea teoriei cu practica, precum şi abordarea considerentelor financiare în procesul de decizie trezesc un interes mare la agricultori, deoarece ele abordează problemele efective.

Cursurile se organizează centralizat (la sediul AGROM-RO) şi /sau descentralizat (în localităţile rurale). Metoda de lucru este cea participativă. Toate cursurile beneficiază de suport scris.

AGROM-RO dispune de ateliere-şcoală pentru agricultori si pentru menaj rural ce dă ocazia participanţilor să dobândească deprinderi practice; programul de formare în menaj rural beneficiază de laboratoare pentru bucătărie şi croitorie.

 

Evaluarea:

Testarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretico-practice a cursanţilor se desfăşoară pe întreaga perioadă de desfăşurare a procesului de instruire. Acesta se completează cu un examen final, compus dintr-o parte teoretică şi una practică, susţinută în faţa unei comisii de examinare.

 

Asociaţia AGROM-RO are un număr de 6 salariaţi cu normă întreagă și peste 30 de colaboratori.

Conducerea strategică a organizaţiei este asigurată de Adunarea Generală a Asociaţilor.

Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte anual, de regulă în luna martie. Calitatea de asociat poate fi dobândită de orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, se bucură de o bună reputaţie, precum şi orice persoană juridică constituită conform legii, care recunoaşte prevederile statutului, printr-o aprobare dată de Consiliul Director al asociaţiei, în baza unei cereri scrise.

Conducerea operativă a asociaţiei este realizată de Consiliul Director.

Consiliul Director este compus dintr-un număr de 5 membri aleşi de Adunarea asociaţilor. Mandatului membrilor Consiliului Director are o durată de trei ani, dar acesta poate fi reînnoit pentru prelungirea duratei. Revocarea membrilor Consiliului Director este de competenţa adunării asociaţilor, care hotărăşte şi tragerea lor la răspundere civilă în cazurile în care prin vina lor au cauzat prejudicii asociaţiei. In situaţia în care un loc din Consiliul Director devine vacant, Consiliul Director cu o majoritate de 3/4 a voturilor membrilor săi poate coopta un nou membru dându-i delegare până la prima adunare a asociaţilor.

Conducerea zilnică a operaţiunilor şi activităţii curente este asigurată de Director împuternicit în acest sens de preşedintele Consiliului Director.

În funcţie de ierarhia ocupată, structura personalului se prezintă astfel:

- cu funcţie de conducere :1;

- cu funcţie de execuţie: 1;

- personal de execuţie: 4.

 

 

PROIECTE-COLABORARI

 

Cooperare cu DEZA- Biroul elveţian de Cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României, Bucureşti

- Studiul, Analiză comparativă a sistemelor de pregătire profesională agricolă, comandat de către Biroul de cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României – BUCO Elveţia,2003;

- Studiul privind formarea profesională în România –termenii de referinţă, comandat de către Biroul de cooperare şi asistenţa tehnică gratuită acordată României – BUCO Elveţia,2004.

 

Colaborare cu Federaţia Crescătorilor de Taurine din Transilvania, Bistriţa- proiect Rebiat

- Organizarea la cererea Federaţiei Crescătorilor de Taurine din Transilvania – FCTT cu sediul în Bistriţa, programul REBIAT al Guvernului Elveţiei în România (Rebiat Harghita şi Rebiat Bistriţa Năsăud) a 22 de seminarii în 7 judeţe (Sălaj, Mureş, Harghita, Covasna, Sibiu, Bistriţa Năsăud şi Bihor) pentru asociaţiile crescătorilor de animale judeţene în vederea constituirii de clase de bază pentru cursurile AGROM-RO în meseria de „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”,cu durata a 5 luni;

- Organizarea la comanda FCTT Bistriţa a cursului pentru Animatorii rurali, pe perioada de o săptămână cu 7 participanţi – responsabilii tehnici ai FCTT la nivelul judeţelor regiunii Centru;

- Organizarea la comanda FCTT Bistriţa a cursului de informare privind normele şi politicile UE pentru agricultură şi mediul rural cu durata a 2 săptămâni având 7 participanţi-responsabili tehnici FCTT la nivel de judeţe,2005.

 

Colaborare cu Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltare Montană Mureş-AJDMM, Reghin şi Asociaţia Naţională de Dezvoltare Rurală Montană-RoMontana, Vatra Dornei pentru implementarea proiectului de formare, numit “Instruirea teoretică şi practică a unui grup de 16 femei din zona montană a judeţului Mureş,comuna Brâncoveneşti, privind înfiinţarea unui atelier de confecţionare a produselor de artizanat tradiţionale”, satul Idicel Padure, 2005-2006.

 

Colaborare cu AJOFM Mureş în vederea organizării , în perioada 2004 -2006 a cursurilor de „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”, nivel iniţiere pentru 107 şomeri, conform Legii 76/2002; Pînă astăzi au absolvit cursurile AGROMRO un număr de 374 de persoane, alte 156 de persoane participante la cursurile AGROMRO, pregătindu-se de examene de absolvire.

 

Partenariat cu Universitatea „PETRU MAIOR” Târgu Mureş, pentru proiectul „Antreprenoriat rural integrat european” – Phare / 2004 / 016-772. 04. 02. 02.01.01.718, proiect în scopul creşterii ocupării în mediul rural, creşterea competitivităţii şi valorificarea potenţialului local, grupul ţintă vizat fiind 60 de absolvenţi de studii superioare legaţi de mediul rural, manageri de întreprinderi pregătiţi să se implice în antreprenoriat rural,2006.

 

Colaborare cu Forumul Montan European pentru realizarea studiului PROJECT FOR BROADBAND COMMUNICATION IN MOUNTAIN AREAS în zona montană a judeţului Mureş, 2006.

 

Parteneriat cu AJOFM Mureş şi Universitatea „PETRU MAIOR” Târgu Mureş pentru derularea proiectului PHARE 2005-017-553.04.02.01.01.713 „Creşterea nivelului de calificare în domeniul agriculturii convenţionale, agriculturii ecologice, agroturism şi turism rural prin activităţi de instruire teoretică şi practică a şomerilor, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor ocupate în agricultură cu venituri scăzute din zona rurală a judeţelor Mureş, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita şi Braşov- Regiunea Centru ”, pentru 280 de persoane, 2007.

 

Partenenariat cu SC Casa de turism Almateea SRL Braşov – prin Punct de lucru Saschiz şi SC Ascendo SRL Râmnicu Vâlcea pentru proiectul „Târnave – Centrul de asistenţă, pregătire şi plasare pe piaţa forţei de muncă a tinerilor din zona rurală – loc. Saschiz, jud. Mureş” din cadrul Liniei de buget Phare/2005/017-553.04.02, având obiectivul general cel de construirea unei structuri instituţionale de implementare, specializate în măsuri active de ocupare a şomerilor tineri şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din spaţiul rural , precum şi a persoanelor ocupate în agricultură cu venituri reduse – în jud. Mureş, comuna Saschiz, 2007.

 

Cooperare cu BussinesFoundationMures, Tg Mures pentru acordarea de servicii de consultanţă pentru realizarea proiectelor de strategie locală comunele judeţului MUREŞ: Primăria Ruşii Munţi; Primăria Vânători; Primăria Breaza; Primăria Răstoliţa; Primăria Crăieşti; Primăria Sânpaul şi ale judeţelor COVASNA: Primăria Barcani; Primăria Valea Crişului; Primăria Boroşneul Mare; Primăria Chichiş; Primăria Zăbala; Primăria Sita Buzăului şi respectiv, Primăria Voslobeni-HARGHITA, 2007-2009.

 

Parteneriat cu Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Harghita, partener principal; Consiliul Judeţean Harghita, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Covasna, Consiliul Judeţean Covasna, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Braşov, Agenţia de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Mures, Consiliul Judeţan Mureş, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Alba, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea ,,1 decembrie 1918”, cu sediul în Alba Iulia, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Hunedoara, cu sediul în Deva, Infor consorzio interaziendale per la formazione, cu sediul: Via Rivoira,Italia si SAA – Scoula di Amministrazione Aziendale, cu sediul: Via Ventimiglia, Italia în cadrul proiectului “Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin Telework”, Fondul Social European, PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU),CCI 2007RO051PO001 având obiectivul general facilitarea incadrarii in campul muncii si imbunatatirea calitatii vietii si conditiilor de munca a 792 de tineri din mediul rural din judetele Harghita, Covasna, Mures, Brasov, Alba si Hunedoara, prin intermediul oportunitatilor oferite de noile tehnologii informatice/de telecomunicatii – Telework si a cursurilor de formare, în perioada 2009-2011.

 

Parteneriat cu Universitatea „PETRU MAIOR” Târgu Mureş şi în asociere cu AJOFM Mureş la derularea proiectului Phare/2006/018-147.04.02, „Formare profesională prin activităţi de instruire teoretică şi practică al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei de muncă din spaţiul rural a judeţelor Regiunii Centru” , pentru 170 de persoane, 2009.

 

Parteneriat cu Universitatea Universitatea Româno-Germană din Sibiu în cadrul proiectului “Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru”, (POSDRU) 64/3.3/S/33409 proiect pentru a sprijini membrii Pactului Regional în demersurile lor de a creşte investiţiile în capitalul uman, prin valorificarea Pactului Regional şi facilitarea accesării Fondului Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect care se derulează în perioada septembrie 2009 – august 2012(www.stpcentru.ro).

 

Parteneriat cu Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltare Montană Mureş-AJDMM, Reghin şi Primăriile Răstoliţa, Vătava, Aluniş, Deda, Brîncoveneşti, Stînceni, Solovăstru, Ibăneşti, Sovata,Gurghiu,Beica de Jos,Lunca Bradului,Hodac,Chiheru de Jos, Ideciu de Jos, Ruşii Munţi, SCDOC Reghin, Composesoratul Mureşul – Sovata, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Sovata, Asociaţia Producătorilor Agricoli Lunca Mureşului, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Idicel Pădure, S.C. Oviram s.r.l, S.C. Coniflor s.r.l, S.C. Agrom com s.r.l., Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia Moşteniri Mureşene, S.C. Amaryllis srl, S.C. Nemon Agro srl, S.C. Mirdatod Prod srl, S.C. O&A Agrofishing Turism srl, Asociaţia Comunităţilor Mureş Călimani, Asociaţia Alternativa în proiectul „Constituirea Grupului de Acţiune Locală Zona Montană Mureş”, finanţare MADR – APDRP – PNDR; Măsura 431 – „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” ; Sub – măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public private; Faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentruselecţia GAL, 2010.

 

Colaborare cu Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor Montani de Ovine „ Dealu Negru ” Bistriţa Năsăud,în vederea atestării ca produse tradiţionale a <Lapte acru de oaie „Dealu Negru”> şi <Brânză frământată de oaie „Dealu Negru”>, 2009-2010.

 

AGROM-RO, beneficiara a proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Centru”, derulat de catre Universitatea “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia in parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, GIP-FIPAG, Groupement d’Intérêt Public – Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble, Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin – Brandenburg e.V.(Vocational Training Institute of the Construction Industry Association of Berlin-Brandenburg)

si finantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 ”Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, 2009-2011.

 

AGROM-RO-Partener cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad la proiectul “Cresterea competitivitatii pe piata muncii prin calificare”, proiect POSDRU /80/2.3/S/48225, Investeste in oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „ Acces si participare la Formare Profesionala Continua (FPC)”, 2010-2012.

 

AGROM-RO, membră în CLDPSFP Mureș pentru monitorizarea PAS în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii” , cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare PROFESIONALĂ INIŢIALĂ DE CALITATE”, Cod contract: POSDRU/55/1.1/S/37932, Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, 2010-2011,

 

AGROM-RO, împreună cu AJCMO ”Dealul Negru” Bistrița Năsăud și FOM România a realizat, depus documentația pentru Modificarea şi actualizarea COR, grupa de bază 6121 – CRESCĂTORI- ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI CARNE-Aria Ocupațională OIER MONTAN cu Ocupaţiile componente: Oier montan 612108, Crescător de oi montan-612109, Baci montan-612110 și Cioban montan-612111 și introducera lor in NC, 2009-2012,

 

AGROM-RO- Consultant pentru proiectul „Completarea Sprijinului Financiar acordat de UE pentru Restructurarea Agriculturii in Romania(CESAR)”, Imprumut BIRD nr.4875-RO,ROMANIA, Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale-UMP MAKIS/CESAR, pentru furnizarea serviciilor de orientare socio-economica pentru populatia agricolă din județul Mureș-comunele Saschiz, Bahnea și Daneș, 2011-2012,

 

AGROM-RO- Consultant pentru proiectul „Completarea Sprijinului Financiar acordat de UE pentru Restructurarea Agriculturii in Romania(CESAR)”, Imprumut BIRD nr.4875-RO,ROMANIA, Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale-UMP MAKIS/CESAR, pentru furnizarea serviciilor de orientare socio-economica pentru populatia agricolă din județul Mureș-comunele Saschiz, Bahnea și Daneș, 2012-2013.

 

AGROM-RO-Consultant pentru Federația Oierilor de Munte din România privind serviciile de consultanță si management general, 2013,2014.

 

AGROM-RO-Partener în cadrul proiectului “Modele de agricultură durabilă în zona montană a României”, finanţat de către SDC (Agenţia de Dezvoltare si Cooperare Elveţiană) prin PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIA-ROMÂNIA implemntat de către FAMD Vatra Dornei (Suceava) împreună cu Heifer România (Cluj) și ROMONTANA (Suceava)-parteneri naționali, partener Elveţia-SAB(Grupul Elveţian pentru Regiunile Montane), iar partenrii locali sunt Asociaţia de Dezvoltare Rurală Vrâncioaia, judeţul Vrancea, Asociaţia Crescătorilor de Ovine “Stracioru” Bistriţa-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţia Producătorilor Montani Fărcaşa, judeţul Neamţ, Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltare Montană Mureş (A.D.J.M. Mureş), judeţul Mureş , Asociaţia de Dezvoltare Rurală Grinţieşul din Broşteni, judeţul Suceava, Asociaţia Crescătorilor de Animale(ACA Tulgheş), judeţul Harghita, 2014-2016.

 

AGROM-RO- Partener în cadrul proiectului Proiectul “A New CAP – Mountains of opportunities” finanțat în cadrul AGRI-2014-0113-Directorate General for Agriculture and Rural Development of the European Commission, realizat cu Euromontana-Bruxelles, Direction for Rural, Coastal and European Policies of the Vice Ministry for Agriculture, Fisheries and Food Policy of the Ministry of Economic Development and Competitiviness of the Basque Government-Vitoria-Gasteiz, Spania, HAZI Fundazioa-Arkaute, Spania, MACEO-Clermont-Ferrand, Franța, University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences-Hoče, Slovenia, Instituto Politécnico -Bragança,Portugal, ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste-Milano, Italia, 2014.

 

AGROM-RO-Partener în cadrul proiectului POSDRU –ID135/5.2/S/125782 ”Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, implementat de către Structural Consulting™ Group împreună cu Confederația Asociațiilor Țărănești din România (CATAR), Asociația Comunelor din România (A.Co.R), Fundația Civitas și ADDWise, 2014-2015.

 

AGROM-RO-Partener în cadrul proiectului POSDRU – ID 141715 – CATIA – “Calificarea angajaților din construcții, agricultură, turism și industria alimentară” implementat de către S.C Brahms International,Brașov împreună cu Colegiul „Ţara Bârsei”, Prejmer, 2014-2015.

 

AGROM-RO implemteaza proiectul “Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe pentru persoane din teritoriul GAL Lunca Argeșului”, măsura 111 PNDR 2007-2013, conform contract C411111011230392102/ 04.08.2014,finanțat de către MADR/AFIR/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia, Târgoviște,2014.