ue                                           GR                                     fonduri

”Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la finanţare – DEMOFIN – CENTRU”

Cod SMIS POCU/82/3/7/105544

 

DATE GENERALE

Proiectul ”Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Centru prin acces la finanţare – DEMOFIN – CENTRU”  este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Codul proiectului este POCU/82/3/7/105544.

Proiectul este implementat de către Egis România S.A. în parteneriat cu Asociaţia Agrom-Ro. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 17 ianuarie 2018 și a intrat în vigoare din 18 Ianuarie 2018, urmând a se desfășura pe o perioada de 3 ani, cu un buget total de 13.348.748,21 lei, din care valoare totală eligibilă de 13.333.530,29 lei.

 

OBIECTIVUL GENERAL

Vizează sprijinirea dezvoltării de activităţi independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru, in vederea promovării unor locuri de muncă durabile si a unui mediu economic stabil la nivel regional.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

Obiectiv Specific 1 (OS1): Creșterea nivelului de cunoștinte și a gradului de conștientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competențe și abilități în domeniul antreprenoriatului, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente, la nivelul Regiunii Centru.

 

Obiectiv Specific 2 (OS2): Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 450 de persoane și sprijinirea a 54 dintre acestea în înființarea și dezvoltarea sustenabilă de noi IMM-uri în Regiunea Centru, pe parcursul a 3 ani.

 

Obiectiv Specific 3 (OS3): Creșterea gradului de ocupare în Regiunea Centru prin finanțarea și sprijinirea directă a 54 de IMM-uri care vor asigura cel puțin 108 de locuri de muncă.

 

GRUPUL ȚINTĂ

Proiectul urmărește să atingă un grup țintă (GT) alcătuit din 450 de persoane cu domiciliul sau reședința în Regiunea Centru, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Cele 450 de persoane sunt împărțite în sub-categoriile eligibile conform prezentului apel, și anume:

 • angajați (150),
 • inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, dar și persoane inactive(300), inclusiv studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior, persoane casnice etc.

Toate persoanele incluse în grupul țintă vor fi selectate în baza criteriului principal, și anume manifestarea directă a interesului pentru demararea unei activități independente non-agricole în mediul urban.

Vârsta acestor persoane trebuie să fie de cel puțin 18 ani, iar din cele 450 de persoane, cel puțin 35 % vor fi femei, distribuite inegal în rândul categoriilor de persoane vizate.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI SUNT :

 • Un nivel ridicat de informare la nivelul regiunii cu privire la beneficiile antreprenoriatului;
 • Acces crescut la informații utile cu privire la politici inovatoare în domeniul antreprenorial (egalitate de șanse, practice sustenabile, dezvoltare durabilă etc );
 • Asigurarea accesului a 450 de persoane la un set de măsuri complete privind susținerea antreprenorială;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 450 de persoane;
 • Creșterea nivelului de pregătire pentru 450 de persoane în domeniul demarării și gestionării unei afaceri;
 • 450 de persoane participante la învățarea pe tot parcursul vieți;
 • Creșterea accesului la finanțări nerambursabile pentru demararea unei afaceri pentru 54 de antreprenori;
 • Creșterea nivelului de informații și competențe practice, aplicate, în rândul a 54 de viitori antreprenori;
 • Creșterea nivelului de implicare a organizațiilor existente pe piața în dezvoltarea mediului economic, prin sprijinirea viitorilor antreprenori și transferul de know-how către aceștia;
 • 54 viitori antreprenori cu noi competențe și abilități în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri;
 • Creșterea nivelului de informare, abilități și competențe în rândul a 54 de persoane;
 • Creșterea nivelului de sprijin furnizat noilor antreprenori în cea mai critică etapa a dezvoltării unei afaceri;
 • Creșterea numărului de agenți economici la nivel regional;
 • Prevenirea riscurilor ce pot apărea din lipsa unei monitorizări constante a unor noi afaceri, demarate de persoane fără/cu un nivel redus de experiență în domeniu;
 • Dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional;
 • Creșterea ocupării la nivel regional prin locurile de muncă nou create;
 • Creșterea cuantumului ajutoarelor acodat la nivel regional pentru demararea unei afaceri;
 • Facilitarea accesului noilor antreprenori la finanțări nerambursabile;
 • Dezvoltarea unor instrumente și spații, atât într-un spațiu fizic cât și într-unul virtual, de susținere a antreprenoriatului la nivel local, de dezvoltare de rețele, de sprijinire a actualilor antreprenori finanțați prin proiect dar și a unor viitori antreprenori din regiune;
 • Creșterea nivelului de informare și sprijin acordat celor interesați de demararea unei afaceri la nivelul regiunii;
 • Facilitarea interacțiunii între antreprenori „vechi” și „noi” din domenii similare sau complementare de activitate;
 • O imagine actualizată privind antreprenoriatul la nivel regional, cu detalii privind domeniile preferate de antreprenori, situația locurilor de muncă în afacerile la nivel regional, rețele funcționale și o strategie de integrare a acestor rezultate în politici locale/naționale în vederea maximizării impactului pe care o analiză  privind situația reală la nivel regional îl poate avea la nivel de politici publice- legislație, taxe etc.

 logo

 

CONTACT :

EGIS ROMÂNIA S.A., telefon 021.312.24.48, email: egisromania@egis-romania.com

ASOCIAȚIA AGROM-RO, telefon 0265.31.99.68, email: agromro@gmail.com

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Romania START UP PLUS

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

egis 1                                                                 agrom