Anunț loc de muncă vacant Formator – experiență peste 5 ani

Anunț loc de muncă vacant Formator – experiență peste 5 ani

 

INFORMAȚII GENERALE:
 • Formator – experiență peste 5 ani, pentru derularea programelor de formare profesională Competențe Antreprenoriale,  în cadrul proiectului Proiect “Dezvoltarea  mediului antreprenorial din regiunea prin acces la finanțare – DEMOFIN – CENTRU”.
 • Codul ocupației : 242401(formator)
 • Angajator: ASOCIAȚIA AGROM- RO
 • Tip de contract: determinat
 • Durata contractului: 5 luni
 • Localizarea postului: Regiunea Centru(județele Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș)

 

DESCRIEREA POSTULUI :

Atribuții:

 • La finalul cursului, preda expertului formare antreprenoriala un biblioraft cu toate documentele aferente grupei instruite:

- Proces verbal de protecția muncii

- Lista materiale distribuite cursanților

- Lista prezența cursuri

- Condica de prezența a formatorului

- Catalogul participanților (evaluare formativa si evaluare finala)

- Proces verbal de predare-primire sala de curs

- Fisa evaluare

- Cerere de înscriere la examen

- Raport monitorizare formator

- Chestionar de feed-back

- Raportul final al cursului de formare

- Grafic desfășurare sesiuni formare

- Calendar activități

- Lista finala absenți

- Raport de constatare

- Documente ANC (Proces verbal de susținere a examenului de absolvire, Tabel nominal de predare a lucrărilor scrise,

Borderou, Registrul absolvenților)

- Planuri de afaceri ale cursanților

- un CD al grupei, cu imagini din cadrul fiecărei sesiuni de formare si Registrul absolvenților.

 • Realizează si transmite raportul rezultat in urma desfășurării fiecărei perioade de instruire privind desfășurarea programului de formare (atingerea obiectivelor de învățare; trecerea în revista a celor învățate de către cursanți si evaluarea potențialului de aplicare a lucrurilor învățate);
 • Contribuie la elaborarea documentației narative aferente activității desfășurate, necesare rambursării cheltuielilor;
 • Participa la întâlnirile de coordonare cu echipa de implementare a proiectului;
 • Se asigura de întrunirea tuturor condițiilor pentru decontarea cheltuielilor generate de implementarea proiectului, atunci când este cazul, in condițiile de eligibilitate stabilite de legislația naționala in vigoare si cerințele POCU.
 • Întocmește rapoarte de activitate individuale si fise lunare de pontaj conform cerințelor POCU pentru fiecare luna in care este desemnat sa presteze activități in cadrul proiectului, pe care le înaintează Managerului de proiect.
 • Realizează activitatea de predare teoretica si practica pentru cursul de formare antreprenoriala conform specificațiilor cererii de finanțare, in contextul implementării sub-activității A.1.3. Formare antreprenoriala pentru 450 persoane incluse in grupul țintă;
 • Asigura formarea participanților la curs si instruirea acestora, conform calendarului activităților si planificării activităților din cadrul proiectului;
 • Identifica nevoile fiecărui cursant din grupa de formare si își adaptează metodele de predare la profilul si nevoia de formare a fiecărui cursant;
 •  Adaptează conținutul si materiale de formare adiționale, astfel incit sa permită transmiterea cunoștințelor de baza, conform tematicii de pregătire adaptate grupului țintă;
 • Conduce procesul prin care are loc învățarea, dezbaterile, sesiunile de întrebări si răspunsuri, alte sesiuni in plen;
 • Întocmește rapoarte privind participarea fiecărui cursant la formare;
 • Oferă feedback in activitatea de formare fiecărui cursant;
 • Oferă feedback conducerii asupra fiecărui cursant;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formarii;
 • Analizează formele de evaluare ale programului de instruire, ale cursanților si propune masurile de îmbunătățire necesare;
 • Evaluează, pe parcurs, fiecare cursant la grupa la care a fost alocat;
 • Colaborează si comunica eficient cu personalul angajat in cadrul proiectului;
 • Tine evidenta fiselor de instruire individuale, in format hard copy si electronic conform cerințelor cursului;
 • Tine evidenta prezentei cursanților din grupa alocata si verifica aceasta prezenta prin semnătura personala a cursanților pe formularul de prezenta;
 • Are o atitudine pro-activa si va avea inițiativa pentru prioritizarea, planificarea si administrarea timpului alocat atribuțiilor de serviciu pentru a desfășura activitățile in mod eficient si orientat către atingerea obiectivelor si indicatorilor din proiect;
 • Răspunde de păstrarea secretului de serviciu si actele încredințate, de păstrarea/ arhivarea in bune condiții a biroticii încredințate precum si de predarea acestora conform procedurii la încheierea proiectului;
 • Asigura întocmirea documentației de formare conform reglementarilor ANC si metodologiei privind activitatea de formare aprobata in proiect;
 • Face parte din comisia de examinare a cursanților alături de doi examinatori ANC;
 • Verifica conformitatea si eligibilitatea planurilor de afaceri conform grilei stabilite in proiect;
 • Elaborează raportul de constatare privind conformitatea si eligibilitatea planurilor de afaceri verificate;

 

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

 • Educația solicitată:   Studii superioare finalizate cu diploma de licența – 3 ani
 • Experiența solicitată: Experiența profesionala specifica – peste 5 ani
 • Competențe solicitate:

-       Cunoștințe de specialitate;

-       Cunoștințe tehnice de utilizare a calculatorului si a softurilor specializate.

-       Abilitați de comunicare;

-       Abilitați de coordonare, planificare, prioritizare eficienta, implementare,

-       Foarte bune abilitați de organizare

-       Capacitate de informare si comunicare;

-       Capacitatea de a lucra in echipa ;

-       Responsabilitate;

-       Capacitate de analiza si sinteza;

-       Atenția distributiva;

-       Seriozitate ;

-       Amabilitate.

 

 • Limbi străine solicitate: engleza

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

A1 – Utilizator

elementar nivel1

A1 – Utilizator

elementar nivel 1

 

A1 – Utilizator

elementar nivel 1

A1 – Utilizator

elementar nivel 1

A1 – Utilizator

elementar nivel 1

 

 • Constituie un avantaj  domiciliul/reședința candidatului în Regiunea Centru.

 

 *NOTA!

 •  Candidații eligibili vor trimite în perioada  16.07.2018 – 19.07.2018,  la adresa de email  agromro@gmail.com, următoarele:

un CV actualizat în lb. română (modelul Europass 2017), semnat și datat pe fiecare pagină.

documente suport care atestă educația,  experiența și competențele solicitate  specifice postului pentru care candidează(copii ale diplomelor de studii și certificatului de formator, adeverințe de vechime în muncă eliberate de către angajatori, copia carnetului de muncă, extrase REVISAL, copii după CIM,  recomandări și alte documente care atestă cele menționate în CV).  Documentele suport, se atașează la CV în copie, semnate de candidat, cu mențiunea conform cu originalul.

Mulțumim tuturor aplicaților; cu toate acestea, numai persoanele selectate pentru etapa următoare în procesul de selecție vor fi contactate.  

 

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0265-319968; 0744 838692,  prin e-mail  la adresa agromro@gmail.com sau la sediul ASOCIAȚIEI AGROM-RO.

Lasă un comentariu